Menu

Informacje

  • MUZEUM logo białe

Muzeum czynne:

poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek 8.00 do 19.00
środa 8.00 do 16.00
czwartek 8.00 do 16.00
ptątek 8.00 do 16.00

Dane kontaktowe:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
NIP 7611556641
REGON 146656380

tel. +48 29 752 28 66
e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl

 

  • Karta Dużej Rodziny

RODO - klauzula informacyjna

RODO - klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz, tel/fax 29 752 28 66, e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl.

2. Kontakt w sprawie polityki ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
sekretariat@muzeumprzasnysz.pl.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) po uzyskaniu
stosownej zgody, oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także w niektórych sytuacjach na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania zadań statutowych Muzeum, w tym zadań edukacyjnych, kulturalnych
i naukowych,
b) promocyjnym, związanym m. in. z informacją o planowanych działaniach Muzeum oraz
organizowanych wydarzeniach,
c) odpowiedniej prezentacji treści na stronach internetowych Muzeum,
d) związanym z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną,
e) związanym z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
f) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych,
d) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
e) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
f) podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
g) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania,
sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie stosownej wiadomości
na adres: sekretariat@muzeumprzasnysz.pl.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
przetwarzania danych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa

Odnośniki

Kontakt

  • herb Miasta Przasnysz
  • herb Powiatu Przasnyskiego
  • logo MBP w Przasnyszu
  • log BP w Przasnyszu
  • logo MDK w Przasnyszu
  • logo OSIR w Przasnyszu
[obiekt mapy] Lokalizacja Muzeum na mapie